Garancia 100% povolenia vkladu

 • Počas našej celej histórie od roku 1997 sme mali všetky vklady vlastníckeho práva nehnuteľnosti povolené. Nezaváhali sme ani raz. 
 • Z tohto dôvodu vieme garantovať 100% úspešnosť pri povolení vkladu vlastníckeho práva. Jedná sa o najvyššiu možnú záruku, ktorú vie realitná kancelária poskytnúť.
 • Poskytnutie právnej istoty, špičková realitná advokácia a bezchybná finalizácia obchodu je jednou z našich podstatných konkurenčných výhod.
 • Naše zmluvy boli a sú vždy stopercentné, rovnako ako aj prevencia, preverenie titulu nadobudnutia, dôkladné naštudovanie problematiky do hĺbky. V prípade pochybností všetko konzultujeme s katastrom alebo špecializovanými advokátmi.
 • Za nás hovoria naše skutky a stovky zrealizovaných realitných transakcií.  Príďte sa presvedčiť. 


 

Aké garancie ponúkame

Garancia bezpečnosti

 • Pri našej práci sme dôkladný a nejdeme len po povrchu. Pri realizácii obchodu preverujeme ako nehnuteľnosť a vlastníka, tak aj záujemcu o kúpu, či prenájom. 
 • Našim cieľom je predchádzať akýmkoľvek neočakávaným situáciám počas priebehu obchodu a vďaka prevencii sa vyvarovať rôznym rizikám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli poškodzovať záujmy našich klientov.  

 

 


Prijali sme veľa opatrení, aby sme klientom mohli GARANTOVAŤ BEZPEČNOSŤ realitných transakcií. Uvádzame len niektoré z nich.Preverená nehnuteľnosť a vlastník
 • v čase podpisu zmlúv aktuálny list vlastníctva (prevencia voči možným duplicitným katastrálnym konaniam, prevencia voči duplicitnému vlastníctvu, prevencia voči novým, resp. kontinuálne vzniknutým vecným bremenám a záložným právam)
 • osobná účasť MGM a asistencia pri úradnom overení podpisu vlastníka (garancia podpísania zmluvy  vlastníkom-  okrem asistencie aj prevencia napr.  voči  sfalšovaniu úradného podpisu)
 • nehnuteľnosť certifikovaná MINISTERSTVOM NEHNUTEĽNOSTÍ  (viac sa dozviete tu)
   
Preverené finančné možnosti kupujúceho
 • Zmluvy uzatváram  až po  potvrdenom spôsobe financovania kúpy nehnuteľnosti.
 • Záujemcom o kúpu odporúčame nášho referenčného finančného poradcu (viac sa dozviete tu).
 • V prípade, že má kupujúci svojho fin. poradcu alebo komunikuje priamo s bankou, informujeme sa vopred  o výške úveru a podmienkach čerpania úveru.
 • V prípade vlastných finančných prostriedkov zriaďujeme  bankové vinkulácie alebo notásrske úschovy s nasledovným dosledovaním podmienok uvoľnenia fininčných prostriedkov. Najčastejšími podmienkami napr. sú   povolenie vkladu vlastníckeho práva, alebo zápis plomby, resp. ťarchy – v týchto prípadoch zabezpečujeme napríklad list vlastníctva. 

   

Garancia kvality

 • Pôsobíme na slovenskom realitnom trhu od roku 1997. Počas tohto obdobia sme ku koncu roka 2015 v našom portfóliu mali viac ako 10.000 nehnuteľností a viac ako 18.000 dopytov.

Viac o histórii sa dočítate tu

 

 

 

MGM ACADEMY- kvalitné  interné vzdelávanie

 • Jedná sa o Vlastný „patentovaný“ edukačný program MGM na vzdelávanie v rámci realitnej skupiny MGM.
 • Súdiac z činností MGM, jej „dobročinných“ projektov a edukačných aktivít  má vzdelávanie vlastných ľudí najvyššiu prioritu. 

V MGM si uvedomujeme, že kvalita poskytovaných služieb priamo úmerne súvisí s kvalitou vzdelania ľudí, ktorí ich poskytujú.Všetci ľudia v MGM bez ohľadu na svoju pozíciu, predchádzajúce skúsenosti a akademické vzdelanie absolvujú  vzdelávacie programy v rámci MGM ACADEMY, ktoré sa priebežne vyvíjali od roku 1997. O jeho kvalite svedčí napr. aj fakt, že časť z neho MGM poskytla ako koncepciu vzdelávania pre Národnú  asociáciu realitných kancelárií Slovenska- NARKS a Mgr. Mário Glos je jedným z jej ich interných školiteľov.
O absolvovaných kurzoch, získaných certifikátoch  a dosiahnutom vzdelaní sa dozviete viac po otvorení profilu konkrétnych ľudí z MGM, ktorý nájdete TU.


Profesionálny realitný team

Za úspechom MGM stoja v prvom rade jeho ľudia. Obchodní zástupcovia, makléri, konzultanti a špecialisti realitného centra MGM sú špičkovo vyškolení profesionáli. Ich doménou je predaj a prenájom nehnuteľností formou získania dôvery klienta, odhadnutia skutočných potrieb a následne ponúknutia riešenia na mieru. Pri výbere budúcich ľudí MGM kladie dôraz okrem základných predpokladov ako je komunikatívnosť, dôveryhodnosť a zodpovednosť na ich čestnosť, ľudský prístup a etiku. 
 


Publikačná činnosť 

MGM do dnešných dní publikovala niekoľko stoviek blogov a odborných článkov.  Viac sa dozviete v našom blogu.
 

Vzdelávanie študentov v projekte REALITNÝ VODIČÁK

MGM je autorom projektu Realitný Vodičák.sk, kde ročne ľudia z  MGM vyškolia cca 1.000 študentov maturitných ročníkov stredných škôl v Žilinskom kraji. Projekt je oficiálne podporovaný a vyhodnocovaný aj VUC Žilina a jeho cieľom je zvyšovanie realitnej gramotnosti u mladých ľudí. K dnešnému dňu tento vzdelávací projektu absolvovalo viac ako 10.000 účastníkov

Viac sa o projekte RealitnyVodicak.sk  dozviete TU.

 

 

 

 

 

 

Vydanie vlastnej knihy- Realitná príručka

V roku 2012 sme vydali  vlastnú knihu REALITNÁ PRÍRUČKA, kde opisujeme svoju prax a radíme čitateľom ako sa pohybovať v realitnom biznise. 
Viac o knihe sa dozviete tu

 

Školíme aj iné realitné kancelárie

 

Garancia serióznosti

 

Každý môže spraviť chybu. Uvedomujeme si to a z tohto dôvodu sme v MGM prijali program pod názvom GARANCIA SERIÓZNOSTI.

Cieľom tohto programu je v prvom rade  zníženie rizika našich možných chýb a ich dopadu na našich klientov.  V druhom rade  našim klientom chceme poskytnúť komfortný pocit a to nielen zo strany kvalitných služieb ale hlavne z hľadiska našej serióznosti a dôveryhodnosti.
 

Uzavreté poistenia

 • Poistenie zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti
  MGM má platné poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej činnosti, prípadné spôsobenie škody činnosťou MGM našim klientom uhradí poisťovňa.(Poistný certifikát)
 • Poistenie dražobníka
  MGM v rámci portfólia svojich služieb organizuje aj dražby.Pri vykonávaní dobrovoľnýchdražieb máme uzavreté poistné krytie až do výšky 2.000.000 EUR.(Poistný certifikát)

 

Členstvo v NARKS


Sme riadnymi členmi NÁRODNEJ ASOCIÁCIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA (NARKS).


V zmysle podmienok členstva máme platné poistenie realitnej kancelárie, naši makléri musia absolvovať povinné vzdelávanie, máme prijatý program na ochranu osobných údajovprogram na boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.  Riadime sa etickým kódexom a stanovami NARKS. Naši klienti sa môžu obrátiťna NARKS v otázke akýchkoľvek podnetov na našu činnosť.

 Garančný fond

Garančný fond je pod správou NARKS a jeho cieľom je ochrana spotrebiteľa- klienta realitnej kancelárie, ktorá je jejriadnym členom. V prvom rade ide o ochranu klientami zložených rezervačných alebo zálohových platieb.Fungujeme na podobnom princípe ako napr. poistenie cestovných kancelárii v prípade insloventnosti. Klienti majú možnosť požiadať garančný fond o vrátenie rezervačných alebo zálohových platieb, v prípade adekvátnosti ich požiadavke vyhovie a vráti rezervačné alebo zálohové platby namiesto realitnej kancelárie. Viac o garančnom fonde sa dozviete tu


 

Členstvá v medzinárodných asociáciách


Realitná skupina MGM pôsobí globálne a do dnešných dní sprostredkovala niekoľko desiatok medzinárodných realitných transakcií.


 

C.E.I. a CEPI

 • Sme členmi Európskej asociácie realitných profesionálov C.E.I a asociácie európskych realitných kancelárií CEPI.

 • MGM je ďalej členom National Association of REALTORS®  - americká asociácia realitných maklérov REALTOR®  a držiteľom prestížneho označenia  CIPS (Certified International Property Specialist).

 • CIPS je medzinárodné označenie vydávané americkou asociáciou realitných maklérov - REALTORS® po splnení profesných podmienok a  úspešného absolvovania skúšok zameraných na globálny realitný  trh.   

Naše poistenia

 

 • Poistenie zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti MGM má platné poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej činnosti, prípadné spôsobenie škody činnosťou MGM našim klientom uhradí poisťovňa.
 • Poistenie dražobníka  MGM v rámci portfólia svojich služieb organizuje aj dražby.  Pri vykonávaní dobrovoľných  dražieb máme uzavreté poistné krytie až do výšky 2.000.000 EUR.

   

Bezpečná rezervácia a platby


MGM poskytuje viacnásobnú ochranu finančných prostriedkov svojich klientov.  Z tohto dôvodu je skladanie rezervačných záloh alebo depozitných platieb maximálne bezpečné.


 • Garančný fond
  • MGM prispieva a je členom Garančného fondu ktorý spravuje Národná asociácia realitných  kancelárií Slovenska- NARKS.  Cieľom garančného fondu je ochrániť finančné prostriedky klientov, ktoré zložili ako rezervačnú zálohu. V prípade, že by  realitná kancelária neoprávnene zadržiavala zálohovú platbu alebo by sa stala insolventnou, atď. klienti o zaplatenú rezervačnú zálohu neprídu, nakoľko im bude uhradená z prostriedkov GARANČNÉHO FONDU.
 • MGM má uzavreté poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej a dražobnej činnosti.  To kryje možné vzniknuté straty našim profesionálnym zlyhaním.  Počas celej našej histórie sme nezaznamenali ani jednu poistnú udalosť.
 • MGM prijaté financie z rezervačných záloh nepoužíva na chod kancelárie alebo svoju réžiu. Vedie ich osobitne v účtovníctve.
 • Preferujeme bezhotovostnú platbu rezervačnej zálohy. Naše číslo účtu je vždy oficiálne uvádzané v zmluve. Pre  bezpečný prevod rezervačnej zálohy si vždy skontrolujte číslo účtu uvedené v zmluve a porovnajte si ho s číslom účtu uvádzaným na našom internetovom sídle pre príslušnú pobočku/ kanceláriu. Nájdete ho vo fakturačných údajoch. Pokiaľ by sa nezhodovalo, rezervačnú platbu neuhrádzajte a kontaktuje nás.
 • Zálohy v hotovosti preberá len konateľ spoločnosti alebo štatutárny zástupca a výlučne len v oficiálnych  priestoroch spoločnosti na základe zmluvy alebo písomnej objednávky a daňového dokladu.  Čiastka presahujúca 4.999 EUR sa nesmie vyberať v hotovosti a uhrádza sa výlučne bezhotovostným prevodom.Všetci zamestnanci, makléri, špecialisti ako aj partneri akceptujú tieto pravidlá. Ich prípadné porušenie by viedlo k rozviazaniu spolupráce. Makléri MGM nie sú oprávnení prijímať akékoľvek finančné prostriedky a platby od našich klientov.MGM počas celej svojej histórie nezaznamenala jediný prípad neoprávnenej manipulácie s finančnými prostriedkami klientov.
 • Úschova kúpnej ceny
  • Na úschovu kúpnej ceny MGM využíva inštitút notárskej úschovy alebo vinkulácie finančných prostriedkov v banke a nikdy nerealizuje úschovu kúpnej ceny na svojich účtoch. Jedná sa o službu hradenú klientom a nie je zahrnutá v provízii MGM, avšak MGM poskytne asistenciu pri zriadení takejto úschovy, odporučí notársky úrad alebo banku.
  • Ako to funguje? Úschova sa využíva najmä pri kúpe nehnuteľností financovaných vlastnými finančnými prostriedkami bez hypotekárneho čerpania.  Pri koncipovaní kúpnej zmluvy sa vyšpecifikujú presné podmienky vyplatenia kúpnej ceny. Časť alebo celá kúpna cena sa zloží na vinkulačný účet a zadefinujú sa podmienky prevodu týchto finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho ( bývalého vlastníka).  Najčastejšou podmienkou je zmena vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho (povolenie vkladu vlastníckeho práva) a zápis na  liste vlastníctva.  
  • Následne po splnení podmienok ako napr. doručenie nového listu vlastníctva banka alebo notár prevedie zavinkulované finančné prostriedky v prospech účtu predávajúceho ( bývalého vlastníka). Celým procesom vybavenia vinkulácie ako aj nastavenia vinkulačných podmienok našich klientov  komfortne prevedieme.  MGM odporúča úschovu kúpnej ceny, alebo jej časti pri každej transakcii, kde klienti používajú vlastné finančné prostriedky.  Jedná sa o najbezpečnejší a najtransparentnejší spôsob úhrady kúpnej ceny a ochrany vlastníckeho práva počas prevodu.

    

Vrátenie rezervácie


MGM ® je orientovaná na zákazníka a snaží sa do maximálnej možnej miery vychádzať v ústrety svojim klientom.Z tohto dôvodu prichádza s možnosťou vrátenia rezervačnej zálohy a to v nasledovných prípadoch:

 • Kupujúci si nie je istý, či získa financovanie prostredníctvom hypotéky.  V takomto prípade ponúkame možnosť využiť našich partnerov – finančných sprostredkovateľov. Stanovíme si reálny termín, spravidla 7 dní, dokedy naši partneri dokážu preveriťa požiadať o hypotekárne financovanie.Pokiaľ sa nášmu partnerovi nepodarí potvrdiť možnosť získania financovania v stanovenom termíne (za predpokladu, že má všetky potrebné podklady), kupujúcemu rezervačnú zálohu vrátime poníženú o naše náklady súvisiace s prípravou zmluvy a podkladov. Kupujúci má istotu, že nepríde o zloženú rezervačnú zálohu.  To však neplatí, pokiaľ využije služieb iných finančných sprostredkovateľov alebo priamo bánk, vtedy zodpovedá za svoje rozhodnutie.  Preto využívajte nami osvedčených a odporúčaných finančných sprostredkovateľov.
 • Kupujúceho zasiahne vyššia moc (ťažká choroba, úmrtie rodinných príslušníkov, nehoda a pod.). V takýchto prípadoch sme maximálne humánny a vraciame 100%  rezervačnej zálohy kupujúcemu alebo rodinným príslušníkom.
 • Výrazne sa zhorší technický stav  kupovanej nehnuteľnosti ( vyššia moc, vandalizmus, záplava, požiar a pod.) V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
 • Zmení sa právny stav predmetnej nehnuteľnosti ako je  zápis ťarchy, zápis výrazne obmedzujúceho vecného bremena alebo exekúcie.  V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy. V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
 • Nehnuteľnosť nebude možno previesť na Kupujúceho  pre prekážky na strane Vlastníka (napr. zásah vyššej moci, objavenie sa nových právnych skutočností, ktoré neboli v dobe rezervácie známe, atď.) V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
 • Vlastník odmietne podpísať Kúpnu zmluvu, napriek tomu, že Kupujúci  má zabezpečené financovanie kúpy nehnuteľnosti. V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
Vo všeobecnosti rezerváciu nehnuteľnosti realizujeme, až keď je klient definitívne rozhodnutý a má dostatočné informácie ohľadom možností financovania.  Preto veľa pozornosti venujú zástupcovia MGM ® práve prevereniu týchto skutočností.
V prvom rade nám ide o dlhodobú spokojnosť našich klientov a o výber správnej nehnuteľnosti, ktorá sa stane vašim domovom alebo ideálnym miestom pre váš biznis.